|Производството на качествени пелети зависи както от добрата машина така и от качеството и поддръжката на консумативите. Като всеки работен инструмент, ролките и матриците се износват по време на работа. “Бимета” разполага с технология и инструменти за рециклиране на твърдите стомани на матриците и ролките.

Когато ролката и матрицата за пелети са нови, разстоянието между тях е еднакво навсякъде – и в центъра на матрицата и в периферията. Също така всички отвори на матрицата са еднакви. Тяхната дължина е еднаква и входящи конуси също са еднакви.

Но по време на работа, ролките и матрицата се износват. Износването е повече по периферията (виж фиг. 1), защото в следствие на центробежните сили по-голямата част от материала се изхвърля навън. Където има повече материал, там се извършва повече работа, съответно износването е по-голямо.

износване на ролки и матрици за пелети

Фиг. 1 Увеличен изглед на износването на ролка и матрица за пелет преса.

Износването на матрицата и ролките причината , която прави разстоянието между тях неравномерно. В центъра на матрицата, там където износването е по-малко, материалът бива изцяло набутан в отворите на матрицата. Тъй като влагата е подбрана оптимално, произведените пелети са плътни с добро качество. В периферията на матрицата, където разстоянието вече е по-голямо, част от материала не успява да бъде набутан в отворите на матрицата, а се провира под ролката и остава върху матрицата. Престояването на материала върху горещата матрица води до неговото изсушаване. При следващото минаване на ролката, старият материал примесен с нов материал успява да премине през отворите. Но тъй като той е вече пресушен, пелетите се получават ронливи и начупени. Така на изхода на пелет пресата се получава смес от хубави, плътни пелети и ронливи, неуплътнени пелети – качеството на продукцията се влошава. 

скица на износена матрица за пелети

Фиг. 2 Примери на неравномерно износени входящи конуси на матрица за пелет преса.

износена матрица за пелети

Освен износването по повърхността на матрицата се получава и различно износване на входящия конус на отворите (виж фиг.2). При част от  отворите (най-често тези по периферията), входящият конус се смалява  и/или променя формата си.  В резулат на тези износвания отворите на матрицата започват да работят неравномерно – част от отворите са с по-голяма компресия от останалите. Започват да излизат некомпресирани пелети, прах, камерата на пелет пресата започва да се пълни с материал.

За да се възстанови правилната работа на машината, ролките и матрицата трябва да се заточат.

Заточването на матрицата се състои от два етапа: заравняване на работната повърхност и корекция на входящите конуси.

Заравняването на работната повърхност е сравнително проста операция – изравняването  се извършва на плоско шлифовъчна машина. Повечето наши клиенти изпращат матриците в нашия цех за презаточване. Ако наблизо има цех с плоскошлифовъчна машина, можете да ги заточите и там. Заточването продължава, докато неравностите изчезнат.

След като работната повърхност се изравни, ако е необходимо следва корекция на входящите конуси. С тази операция входящия диаметър на всички отвори се уеднаквява. Извършва се със специални твърдосплавни инструменти.

рециклирана матрица за пелети

Фиг. 3 Рециклирана матрица за пелети. Работната повърхност е заравнена и входящите отвори са коригирани.

Заточването на ролката се състои в нейното шлифоване на външната ѝ повърхност, докато неравностите изчезнат.

износена и заточена ролки за пелети

Тъй като заточването е свързано с отнемане на материал, след всяко заточване външният диаметър на ролката намалява. Ролките са годни за работа докато техният диаметър да стане прекалено малък, за да са годни за работа. Ролките на “Бимета” след многократно заточване издържат около 6000 часа работа.

Повечето наши клиенти изпращат ролките в нашия цех за презаточване. Ако наблизо има цех с  кръглошлифовъчна машина, можете да ги заточите и там. За да бъде качествено заточването, външният диаметър на двете ролки трябва да е еднакъв, с отклонение не повече от 0,05 мм. Несъосието между вътрешния и външния диаметър трябва да е по-малко от 0,02 мм. Странично, отклонението на ролката от перпендикулярност трябва да е по-малко от 0,02 мм.

Фиг. 4 Износена и заточена ролки за пелет преса.